توب لناس vip 6 محمد ياسر - ابداع كونكر - Conquer

توب لناس vip 6 محمد ياسر

تيم تهيس

ده ايتمز العبين ال vip اكتر ايخلي كل واحد في اي بي 6 هو بس الي يقدر يدخل التوب ده وانت الي تحدد قيمته

ضيف دول في الmap

0 0 700 5540

          #region Mohamed yasser top vip [6]
          #region VIP PkWar [55]
          case 7412369:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {


                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to join the VIP PKWar If you VIP6 Only?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {

                    var Now64 = DateTime.Now;
                    if (DateTime.Now.Minute >= 00 && DateTime.Now.Minute < 10 && client.Entity.VIPLevel == 6)
                    {
                      client.Entity.RemoveFlag(Update.Flags.Ride);
                      client.Entity.Teleport(5540, 46, 50);
                      client.Entity.PKMode = Game.Enums.PKMode.PK;
                      client.Send(new Data(true) { UID = client.Entity.UID, ID = Data.ChangePKMode, dwParam = (uint)client.Entity.PKMode });
                    }

                    else
                    {
                      dialog.Text("VIP Pk War is held between xx:00 and xx:10 every Hour");
                      dialog.Option("I don't care.", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #region Winner of VIP PK [55]
          case 7412357:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to claim your Prize?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    int alive = 0;
                    foreach (TQ_Host_ME.Client.GameState Entitys in TQ_Host_ME.Kernel.GamePool.Values)

                      if (Entitys.Entity.MapID == 5540 && (!Entitys.Entity.Dead))
                        alive++;
                    if (DateTime.Now.Minute >= 00 && DateTime.Now.Minute < 10)
                    {
                      if (alive == 10)
                      {

                        client.Entity.ConquerPoints += 15000000;
                        client.Entity.InnerPower.Potency += 15;
                        client.Entity.AddTopStatus(Update.Flags2.Top2Trojan, 2, DateTime.Now.AddHours(1));
                        TQ_Host_ME.Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! " + client.Entity.Name + " claimed the prize 15000000ConquerPoints And 15 Point(InnerPower) for winning VipPk for this Hour #26", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Program.Values);
                        client.Entity.SendSpawn(client, true);
                        client.Entity.Teleport(1002, 300, 280);
                        EntityTable.SaveEntity(client);
                        foreach (var clients in Program.Values)
                        {
                          if (clients.Entity.MapID == 5540)
                          {
                            clients.Entity.Teleport(1002, 300, 278);
                            clients.Send(new NpcReply(NpcReply.MessageBox, "Sorry Player Good Luck Next Time ;) "));
                          }
                        }
                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("Have A players in the map kill it first to claim prize!");
                        dialog.Option("okay", 255);
                        dialog.Send();
                        break;
                      }
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only claim the prize when the time on or after xx:58 to xx:00");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #endregion

يارب اكون قدرت افيد الناس اتمني دعوة حلوه وبس

2 thoughts on “توب لناس vip 6 محمد ياسر”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس