انبسي لبيع Items Pack Money لسورس اليكس - ابداع كونكر - Conquer

انبسي لبيع Items Pack Money لسورس اليكس

 

انبسي لبيع Items Pack Money لسورس اليكس

كلاس “NpcHandler”
نحط ان بي سي دا ف اي مكان

[NpcAttribute(NpcID.MoneyPacks)] 
       public static void MoneyPacks(Client.GameClient client, ServerSockets.Packet stream, byte Option, string Input, uint id) 
     {  
            Dialog data = new Dialog(client, stream); 
            switch (Option) 
            { 
                case 0: 
                    { 
                        data.AddText("Hello " + client.Player.Name + " I'm Sell All Of Pack Money If you Want Money, Fast..") 
                       .AddOption("Yes~Let~Me~1BillionPack", 1) 
                       .AddOption("Yes~Let~Me~500MillionPack", 2)                    //3006589 -> (1Billion)  3006588 -> (500Million)  3006608 -> (250Million) 
                       .AddOption("Yes~Let~Me~250MillionPack", 3)                            //Packet IDNPC 88 9 F5 H0 00 00 02 A7 05 //By: MoALi - MAKET 
                       .AddOption("No~Later.", 255)                                          //Packet IDNPC 21 9 F5 W0 0F 88 02 P7 04  // MoAli -Camila -Maket -RankoS - Momen 
                       .AddAvatar(63).FinalizeDialog(); 
                        break; 
                    } 
                 
                case 1: 
                    {//it's ID Items -> 3006589 -> (1Billion) 
                        if (!client.Inventory.HaveSpace(1)) 
                        { 
                            client.SendSysMesage("Hey. " + client.Player.Name + "<tip color=#E9D0FC> Please Fee up some space 1 Slots."); 
                            return; 
                        } 
                        else if (client.Player.ConquerPoints < 500000) 
                        { 
                            client.SendSysMesage("Hey. " + client.Player.Name + "<tip color=#B763F6>  You don't have Enough Cps I'm Need 500k Cps."); 
                            return; 
                        } 
                        else 
                        { 
                            client.Player.ConquerPoints -= 500000; 
                            client.Inventory.Add(stream, 3006589); 
                            client.SendSysMesage("Congratz you got a Pack~Money in your inventory."); 
                        } 
                        break; 
                    } 
                case 2: 
                    {//it's ID Items -> 3006588 -> (500Million) 
                        if (!client.Inventory.HaveSpace(1)) 
                        { 
                            client.SendSysMesage("Hey. " + client.Player.Name + "<tip color=#E9D0FC> Please Fee up some space 1 Slots."); 
                            return; 
                        } 
                        else if (client.Player.ConquerPoints < 250000) 
                        { 
                            client.SendSysMesage("Hey. " + client.Player.Name + "<tip color=#B763F6>  You don't have Enough Cps I'm Need 250k Cps."); 
                            return; 
                        } 
                        else 
                        { 
                            client.Player.ConquerPoints -= 250000; 
                            client.Inventory.Add(stream, 3006588); 
                            client.SendSysMesage("Congratz you got a Pack~Money in your inventory."); 
                        } 
                        break; 
                    } 
                case 3: 
                    {//it's ID Items -> 3006608 -> (250Million) 
                        if (!client.Inventory.HaveSpace(1)) 
                        { 
                            client.SendSysMesage("Hey. " + client.Player.Name + "<tip color=#E9D0FC> Please Fee up some space 1 Slots."); 
                            return; 
                        } 
                        else if (client.Player.ConquerPoints < 150000) 
                        { 
                            client.SendSysMesage("Hey. " + client.Player.Name + "<tip color=#B763F6>  You don't have Enough Cps I'm Need 150k Cps."); 
                            return; 
                        } 
                        else 
                        { 
                            client.Player.ConquerPoints -= 150000; 
                            client.Inventory.Add(stream, 3006608); 
                            client.SendSysMesage("Congratz you got a Pack~Money in your inventory."); 
                        } 
                        break; 
                    } 

            } 
        }  

نروح ع كلاس “NpcID”
نحط دا ف اي مكان بردو

MoneyPacks = 654520,  

كدا خلصنأ من موضوع ان بي سى فــ سورســ نروح ع القاعده بتاعتــ السورســ
هتلاقي ملف اسمه “Npc”

هتحط دا فـ بردو فـ اي مكان زى ما انت عايز

654520,MoneyPacks,2,44785,5000,66,33,0,0,1,1  

ودا المكان شوفو عايز تحطه فين بضبط انا بعمل كل ان بي سات مجرد تست فى سجن

5000,66,33  

والسلام ختام

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس