ان بي سي اسطف +12 بسول p8 - ابداع كونكر - Conquer

ان بي سي اسطف +12 بسول p8

الان بي سي عباره عن ان بي سي اسطف عادي بي بيجبهالك بسول p8 وهتلاقي

شرح اضافة صولات 8 لسيرفيرك من محمد ياسر

الن بي سي مش كامل هو بيعتمد اعتماد كلي علي ان بي سي p7 الي موجود عندك يعني لو عند ان بي سي بيدي اسطف +12 p7 هتدخل تركب الان بي سي ده وهيشتغل علي طول بازن الله

في Npcs.cs

#region FullStuffa P8
case 195292:
{
switch (npcRequest.OptionID)
{
case 0:
{
client.Entity.Update(_String.Effect, "iarrow_915", true);
dialog.Text("Hello There [ " + client.Entity.Name + " ] Would You Like To Buy Full Stuff With P8 Soul And New Wings Just For [ 50,000,000 ] CPS And You Must Be Level 145 Also. ");
dialog.Option("[ Full Ninja Stuff P8 ]", 3);
dialog.Option("[ Full Monk Stuff P8 ]", 4);
dialog.Option("[ Full Toaist Stuff P8 ]", 5);
dialog.Option("[ Full Trojan Stuff P8 ]", 6);
dialog.Option("[ Full Pirate Stuff P8 ]", 7);
dialog.Option("[ Full Warrior Stuff P8 ]", 8);
dialog.Option("[ Full Archer Stuff P8 ]", 9);
dialog.Option("[ Full LeeLong Stuff P8 ]", 11);
dialog.Option("[ Full Windwalker Stuff P8 ]", 12);
dialog.Option("I don't care.", 255);
dialog.Avatar(188);
dialog.Send();
break;


}
case 12://WindWallker
{


if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;


PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);
client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(101309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//armor p6
client.Inventory.AddSoul(170309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//headgear p6
client.Inventory.AddSoul(626439, 2152221, 6, 12, 12, 1, true, false);//Windwalker p6
client.Inventory.AddSoul(626439, 2152221, 6, 12, 12, 1, true, false);//Windwalker p6
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);
break;
}


}
case 3://ninja   
{
{
if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;


PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);
client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(601439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Katana   
client.Inventory.AddSoul(601439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Katana   
client.Inventory.AddSoul(616439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Nobunaga`sSwiftClaw 
client.Inventory.AddSoul(616439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Nobunaga`sSwiftClaw 
client.Inventory.AddSoul(135309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//ArmorNinja   
client.Inventory.AddSoul(123309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//NinjaHood   
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);


break;
}
}


}
case 4://Monk   
{
{
if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;
PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);


client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(622439, 2152207, 6, 12, 12, 1, true, false);//Epic
client.Inventory.AddSoul(622439, 2152207, 6, 12, 12, 1, true, false);//Epic 
client.Inventory.AddSoul(610439, 2152207, 6, 12, 12, 1, true, false);//Beads   
client.Inventory.AddSoul(610439, 2152207, 6, 12, 12, 1, true, false);//Beads   
client.Inventory.AddSoul(136309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//ArmorMonk   
client.Inventory.AddSoul(143309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//CapMonk   
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);


break;
}
}
}
case 5://Fire And Water   
{
if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;
PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);


client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul1(619439, 2152210, 6, 12, 12, 1, true, false);//UniverseHossu
client.Inventory.AddSoul(421439, 2152209, 6, 12, 12, 1, true, false);//BackSword
client.Inventory.AddSoul(620439, 2152209, 6, 12, 12, 1, true, false);//ImperialBacksword 
client.Inventory.AddSoul(134309, 2152205, 6, 12, 12, 1, true, false);//ArmorFire   
client.Inventory.AddSoul(114309, 2152203, 6, 12, 12, 1, true, false);//CapFire   
client.Inventory.AddSoul(152279, 2152206, 6, 12, 12, 1, true, false);//Bracelet   
client.Inventory.AddSoul(121269, 2152204, 6, 12, 12, 1, true, false);//Bag   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);


break;
}
}


case 6://Trojan   
{
{
if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;


PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);


client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(480439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//NirvanaClub 
client.Inventory.AddSoul(410439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Blade   
client.Inventory.AddSoul(420439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Sword   
client.Inventory.AddSoul(490439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Dagger  
client.Inventory.AddSoul(614439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Epic 
client.Inventory.AddSoul(614439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Epic  
client.Inventory.AddSoul(130309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//ArmorTrojan   
client.Inventory.AddSoul(118309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//CapTrojan   
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);


break;
}
}
}
case 7://Pirate   
{
{
if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;


PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);


client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(611439, 2152212, 6, 12, 12, 1, true, false);//Rapier   
client.Inventory.AddSoul(612439, 2152211, 6, 12, 12, 1, true, false);//Pistol   
client.Inventory.AddSoul(139309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//ArmorPirate   
client.Inventory.AddSoul(144309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//CapPirate   
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}


}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);


break;
}
}


case 8://Warrior   
{


if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;


PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);


client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(560439, 2152216, 6, 12, 12, 1, true, false);//Spear   
client.Inventory.AddSoul(900309, 2152215, 6, 12, 12, 1, true, false);//Shield  
client.Inventory.AddSoul(624439, 2152220, 6, 12, 12, 1, true, false);//Fist Break
client.Inventory.AddSoul(624439, 2152220, 6, 12, 12, 1, true, false);//Fist Break
client.Inventory.AddSoul(624439, 2152219, 6, 12, 12, 1, true, false);//Fist Strick
client.Inventory.AddSoul(624439, 2152219, 6, 12, 12, 1, true, false);//Fist Strick
client.Inventory.AddSoul(410439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Blade   
client.Inventory.AddSoul(420439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Sword   
client.Inventory.AddSoul(490439, 2152208, 6, 12, 12, 1, true, false);//Dagger 
client.Inventory.AddSoul(131309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//ArmorWarrior   
client.Inventory.AddSoul(111309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//CapWarrior   
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);


break;
}
}


case 9://Archer   
{


if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;


PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);


client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(613429, 2152213, 6, 12, 12, 1, true, false);//Knife   
client.Inventory.AddSoul(613429, 2152213, 6, 12, 12, 1, true, false);//Knife   
client.Inventory.AddSoul(500429, 800618, 6, 12, 12, 1, true, false);//Bow   
client.Inventory.AddSoul(133309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//ArmorArcher   
client.Inventory.AddSoul(113309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//CapArcher   
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);


break;
}
}


case 11://LeeLong  
{


if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000;


PacketHandler.CheckCommand2("@tegotegatege Steed Fixed 12 255 255 0 0 142 39 46", client);
client.Inventory.Add(202009, 12, 1, 123, 123, 1);


client.Inventory.Add(201009, 12, 1, 103, 103, 1);//Fan
client.Inventory.Add(203009, 12, 1, 0, 0, 1);//Crop
client.Inventory.Add(204009, 12, 1, 103, 123, 1);//Wing
client.Inventory.AddSoul(617439, 2152214, 6, 12, 12, 1, true, false);//SkyNunchaku  
client.Inventory.AddSoul(617439, 2152214, 6, 12, 12, 1, true, false);//SkyNunchaku    
client.Inventory.AddSoul(138309, 2152200, 6, 12, 12, 1, true, false);//CombatSuit(Lv.140)  
client.Inventory.AddSoul(148309, 2152198, 6, 12, 12, 1, true, false);//LegendHood   
client.Inventory.AddSoul(120269, 2152199, 6, 12, 12, 1, true, false);//Necklace   
client.Inventory.AddSoul(150269, 2152202, 6, 12, 12, 1, true, false);//Ring   
client.Inventory.AddSoul(160249, 2152201, 6, 12, 12, 1, true, false);//Boot   
break;
}
{
dialog.Text("Sorry,You need 50,000,000 Cps and level 145 to Continue");
dialog.Option("Oh,Sorry", 255);
break;
}
}


}break;

}

#endregion

تمام انا عامل الان بي سي بيبيع الاسطف ب 50 مليون وللناس اليفل 145 فقط انت تقدر تعدل علي المستوي والسعر من الكود ده

if (client.Entity.ConquerPoints >= 50000000 && client.Entity.Level == 145)
{
client.Entity.ConquerPoints -= 50000000
وده اي دي الان بي سي case 195292 علشان النفيا كت

صور:

تيم تهيس – jdl jids – تيم تهييس – jdl jidds – team Taheys – سورسات كونكر – فى بى اس – vps – اعلانات السيرفرات الشخصية – اعلانات السيرفرات

13 thoughts on “ان بي سي اسطف +12 بسول p8”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس