لو الجيلد ورا عندك مش بيدي جوايز اعمل الحركه دى - محمد ياسر - ابداع كونكر - Conquer

لو الجيلد ورا عندك مش بيدي جوايز اعمل الحركه دى – محمد ياسر

الاول اتروح ملف الnpc

اتبحث عن guild war

طبعا اتحط تحط البوله الانبي سي ده

                #region ClaimGuildPrize

                case 4482114:
                  {
                    switch (npcRequest.OptionID)
                    {
                      case 0:
                        {
                          dialog.Text(
                            "What are you here? Ohh! Do you want claim your reward?");
                          dialog.Option("Sure!", 1);
                          dialog.Option("Sure! But i'm DL", 3);
                          dialog.Option("Just Passing By!", 255);

                          break;
                        }
                      case 1:
                        {
                          if (client.Guild != null)
                          {
                            if (client.Guild.PoleKeeper && client.Guild != null &&
                              client.AsMember.Rank ==
                              COServer.Game.Enums.GuildMemberRank.GuildLeader)
                            {
                              dialog.Text("Are you sure you want to claim your Reward?");
                              dialog.Option("Yes.", 2);
                              dialog.Option("Ah, nevermind.", 255);

                            }
                            else
                            {
                              dialog.Text(
                                "Sorry only GuildLeader of the Winner Guild can Claim The Prize After GuildWar End.");
                              dialog.Option("Ahh.", 255);

                            }
                          }
                          else
                          {
                            dialog.Text("Sorry You are not Member in any guild yet");
                            dialog.Option("Ahh.", 255);

                          }
                          break;
                        }
                      case 2:
                        {
                          if (
                            !GuildWar.IsWar && GuildWar.Claim && client.Guild != null &&
                            client.Player.GuildID == GuildWar.KeeperID &&
                            client.Player.GuildRank == (ushort)Game.Enums.GuildMemberRank.GuildLeader)
                          {
                            if (GuildWar.IsWar)
                            {
                              client.MessageBox("it's Super Guild War ! not GuildWar! go claim your prize from GuildChief in TwinCity (295, 303)", null, null, 0);
                              break;
                            }

                            GuildWar.Claim = false;
                            GuildWar.KeeperID = 0;
                            client.Player.ConquerPoints += 2000000000;
                            guildtop.GuildLeader++;
                            client.Player.AddTopStatus((ulong)MsgUpdate.Flags.TopGuildLeader, 1, DateTime.Now.AddDays(2));
                            COServer.Kernel.SendWorldMessage(new MsgTalk("Congratulations! " + client.Player.Name + " Leader of " + client.Guild.PoleKeeper + " The winner guild has Claimed Guild War Prize " + 250000000 + " cps and LordToken!", System.Drawing.Color.White, MsgTalk.TopLeft), Server.Values);
                          }
                          else
                          {
                            dialog.Text(
                              "Sorry you dont have Any Prize to claim only GL of the winner guild can claim Prize After GW");
                            dialog.Option("Ahh.", 255);

                          }
                          break;
                        }
                      case 3:
                        {
                          if (client.Guild != null)
                          {
                            if (client.Guild.PoleKeeper && client.Guild != null &&
                              client.AsMember.Rank ==
                              COServer.Game.Enums.GuildMemberRank.DeputyLeader)
                            {
                              dialog.Text("Are you sure you want to Claim your Prize?");
                              dialog.Option("Yes.", 4);
                              dialog.Option("Ah, nevermind.", 255);

                            }
                            else
                            {
                              dialog.Text(
                                "Sorry only DeputyLeader of the Winner Guild can Claim The Prize After GuildWar End.");
                              dialog.Option("Ahh.", 255);

                            }
                          }
                          else
                          {
                            dialog.Text("Sorry You are not Member in any guild yet");
                            dialog.Option("Ahh.", 255);

                          }
                          break;
                        }
                      case 4:
                        {
                          if (!GuildWar.IsWar && client.Guild.PoleKeeper &&
                              client.Guild != null &&
                              client.AsMember.Rank == Game.Enums.GuildMemberRank.DeputyLeader &&
                              guildtop.DeputyLeader < 20)
                          {
                            if (GuildWar.IsWar)
                            {
                              client.MessageBox("it's Super Guild War ! not GuildWar! go claim your prize from GuildChief in TwinCity (295, 303)", null, null, 0);
                              break;
                            }

                            guildtop.DeputyLeader++;
                            client.Player.AddTopStatus((ulong)MsgUpdate.Flags.TopDeputyLeader, 1, DateTime.Now.AddDays(3));
                          }
                          else
                          {
                            dialog.Text(
                              "Sorry you dont have Any Prize to claim only Dl of the Winner Guild Can claim the halo After GW end.");
                            dialog.Option("Ahh.", 255);

                          }
                        }
                        break;

                    }
                    break;
                  }
                #endregion

اتروح كلاس GuildWar.cs

ضيف دول

public static bool Claim
    {
      get { return Server.Vars["gwclaim"]; }
      set { Server.Vars["gwclaim"] = value; }
    }
    public static uint KeeperID
    {
      get { return Server.Vars["gwkeeperid"]; }
      set { Server.Vars["gwkeeperid"] = value; }
    }

في ملف الGame

اعمل كلاس باسم

guildtop.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using COServer.Database;

namespace COServer.Game
{
  class guildtop
  {
    public static uint GuildLeader, DeputyLeader;
    public static void Load()
    {
      using (var cmd = new MySqlCommand(MySqlCommandType.SELECT).Select("guildtop"))
      using (var r = new Database.MySqlReader(cmd))
        if (r.Read())
        {
          GuildLeader = r.ReadUInt32("GuildLeader");
          DeputyLeader = r.ReadUInt32("DeputyLeader");
        }
    }
    public static void update()
    {
      using (var cmd = new MySqlCommand(MySqlCommandType.UPDATE))
        cmd.Update("guildtop").Set("GuildLeader", GuildLeader).Set("DeputyLeader", DeputyLeader).Execute();
    }
    public static void Rest()
    {
      using (var cmd = new MySqlCommand(MySqlCommandType.UPDATE))
        cmd.Update("guildtop").Set("GuildLeader", 1).Set("DeputyLeader", 25).Execute();
      using (var cmd = new MySqlCommand(MySqlCommandType.UPDATE))
        cmd.Update("entities").Set("DeputyLeader", 0).Execute();
    }
  }
}

كده كل الي عليك اتعمل الانبي سي في النفي كات وشكرا ومبروك عليك

تيم تهيس – jdl jids – تيم تهييس – jdl jidds – team Taheys – سورسات كونكر – فى بى اس – vps – اعلانات السيرفرات الشخصية – اعلانات السيرفرات

4 thoughts on “لو الجيلد ورا عندك مش بيدي جوايز اعمل الحركه دى – محمد ياسر”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس