ان بي سي تغيير الباص من جوا العبة بدون مشاكل - Npc Change Password Conquer - ابداع كونكر - Conquer

ان بي سي تغيير الباص من جوا العبة بدون مشاكل – Npc Change Password Conquer

السلام عليكم يا شباب

النهارده معايا انبسي لكل سيرفر محتاجة ولا غناء عنه

انبسي تغير الباسورد  من غير كلام كتير

انا نزلتو علشان كان في كام واحد عيزة فا قلت انزلو
و الان بي سي

#region ChangePassword 
case 10561: //Repack-Co SoOon 
{ 
switch (npcRequest.OptionID) 
{ 
case 0: 
{ 
dialog.Text("Hello. I'm the one that was choosen to set/change your account password .you can change you password for 14 letters nubmer or characters. Conquer Ghost World V1 V1"); 
dialog.Option("I want to change the password.", 2); 
dialog.Option("Forget it.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
#region Change password 
case 2: 
{ 
if (client.Account.Password != "") 
{ 
dialog.Text("Please insert the old password you have now."); 
dialog.Input("Here:", 6, 14); 
dialog.Option("Forget it.", 255); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You don't have a password set."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 6: 
{ 
if (client.Account.Password != "") 
{ 
if (npcRequest.Input.Length <= 14) 
{ 
if (client.Account.Password == npcRequest.Input) 
{ 
dialog.Text("Please insert the New password again."); 
dialog.Input("Here:", 7, 14); 
dialog.Option("Forget it.", 255); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("Wrong password. Try again?"); 
dialog.Input("Here:", 6, 14); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("Invalid password, please try again."); 
dialog.Input("Here:", 6, 14); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You don't have a password set."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 7: 
{ 
if (client.Account.Password != "") 
{ 
if (npcRequest.Input.Length <= 14) 
{ 
client.TempPassword = npcRequest.Input; 
dialog.Text("Please insert the New password again."); 
dialog.Input("Here:", 8, 14); 
dialog.Option("Forget it.", 255); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("Invalid password, please try again."); 
dialog.Input("Here:", 7, 14); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You don't have a password set."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 8: 
{ 
if (client.Account.Password != "") 
{ 
if (npcRequest.Input.Length <= 14) 
{ 
if (client.TempPassword == npcRequest.Input) 
{ 
client.TempPassword = ""; 
client.Account.Password = npcRequest.Input; 
client.Account.Save(); 
dialog.Text("Password changed!"); 
dialog.Option("Thank you.", 255); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("Wrong password."); 
dialog.Input("Here:", 8, 14); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("Invalid password, please try again."); 
dialog.Input("Here:", 8, 14); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You don't have a password set."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
} 
dialog.Send(); 
break; 
} 
#endregion Change password 
} 
break; 
} 
#region Stuff[P7] 
case 225584: 
{ 
switch (npcRequest.OptionID) 
{ 
case 0: 
{ 
dialog.Text("Hey There " + client.Player.Name + " Would you like to take Full Stuff"); 
dialog.Option("Stuff Bruce_Lee", 1); 
dialog.Option("Stuff Ninja", 3); 
dialog.Option("Stuff Monk", 4); 
dialog.Option("Stuff Taoist with m-attack", 5); 
dialog.Option("Stuff Taoist with tortoise", 20); 
dialog.Option("Stuff Trojan", 6); 
dialog.Option("Stuff Pirate", 7); 
dialog.Option("Stuff Warrior", 8); 
dialog.Option("Stuff Archer", 9); 
dialog.Option("Stuff WindWalker", 11); 
dialog.Option("Epic Monk.", 12); 
dialog.Option("Epic Taoist.", 13); 
dialog.Option("Epic Warrior.", 14); 
dialog.Option("VigorousHeavyRing.", 15); 
dialog.Option("Fan-Tower-Wing-Crop-Steed", 10); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
#region BoundItems EpicMonk 
case 12: 
{ 
uint itemid2 = 622439;//EpicMonk                  
if (client.Inventory.Count <= 39) 
{ 
if (client.Player.ConquerPoints > 50) 
{ 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 240; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
if (client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd)) 
{ 
//client.Inventory.Remove(720356, 1); 
Network.GamePackets.NpcReply npc = new Network.GamePackets.NpcReply(6, "you Have this items now"); 
npc.OptionID = 255; 
client.Send(npc.ToArray()); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("sorry you dont have MerryPack in your Bag ."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need to make atleast 1 free spots in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
break; 
} 
#endregion 
#region BoundItems Epic Taoist 
case 13: 
{ 
uint itemid = 619439;//UniverseHossu  
uint itemid2 = 620439;//ImperialBacksword                  
if (client.Inventory.Count <= 38) 
{ 
if (client.Player.ConquerPoints > 50) 
{ 
MsgItemInfo item = new MsgItemInfo(true); 
item.ID = itemid; 
item.Color = Game.Enums.Color.White; 
item.Plus = 12; 
item.Bless = 7; 
item.Enchant = 240; 
item.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item.Durability = item.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid].Durability; 
client.Inventory.Add(item, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 240; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
if (client.Inventory.Add(item, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd)) 
{ 
//client.Inventory.Remove(720356, 1); 
Network.GamePackets.NpcReply npc = new Network.GamePackets.NpcReply(6, "you Have this items now"); 
npc.OptionID = 255; 
client.Send(npc.ToArray()); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("sorry you dont have MerryPack in your Bag ."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need to make atleast 2 free spots in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
break; 
} 
#endregion 
#region BoundItems Epic Warrior 
case 14: 
{ 
uint itemid2 = 624439;//Epic Warrior                  
if (client.Inventory.Count <= 39) 
{ 
if (client.Player.ConquerPoints > 50) 
{ 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 240; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
if (client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd)) 
{ 
//client.Inventory.Remove(720356, 1); 
Network.GamePackets.NpcReply npc = new Network.GamePackets.NpcReply(6, "you Have this items now"); 
npc.OptionID = 255; 
client.Send(npc.ToArray()); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("sorry you dont have MerryPack in your Bag ."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need to make atleast 1 free spots in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
break; 
} 
#endregion 
#region BoundItems VigorousHeavyRing 
case 15: 
{ 
uint itemid2 = 151269;//VigorousHeavyRing                  
if (client.Inventory.Count <= 39) 
{ 
if (client.Player.ConquerPoints > 50) 
{ 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 240; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
if (client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd)) 
{ 
//client.Inventory.Remove(720356, 1); 
Network.GamePackets.NpcReply npc = new Network.GamePackets.NpcReply(6, "you Have this items now"); 
npc.OptionID = 255; 
client.Send(npc.ToArray()); 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need atleast one free slot in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("sorry you dont have MerryPack in your Bag ."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
} 
else 
{ 
dialog.Text("You need to make atleast 1 free spots in your inventory."); 
dialog.Option("Alright.", 255); 
dialog.Send(); 
} 
break; 
} 
#endregion 
#region Steed > tower > fan > wing > Crop 
case 10: 
{ 
uint itemid1 = 300000;//Steed   
uint itemid2 = 202009;//Tower  
uint itemid3 = 201009;//Fan   
uint itemid4 = 204009;//Wing  
uint itemid5 = 203009;//Crop 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 1; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperGloryGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperGloryGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 1; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperThunderGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperThunderGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 0; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperThunderGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperGloryGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 1; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
break; 
} 
#endregion 
case 11://windwalker 
{ 
uint itemid1 = 626439;//fan  
uint itemid2 = 626439;//fan  
uint itemid3 = 101309;//armor   
uint itemid4 = 170309;//hat  
uint itemid5 = 120269;//necklace 
uint itemid6 = 150269;//ring 
uint itemid7 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
//item1.Bound = bound; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
break; 
} 
case 1://Bruce_Lee    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 617439;//shakle 
uint itemid2 = 617439;//shakle 
uint itemid3 = 138309;//armor   
uint itemid4 = 148309;//hat  
uint itemid5 = 120269;//necklace 
uint itemid6 = 150269;//ring 
uint itemid7 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
break; 
} 
case 3://ninja    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 511439;//scythe 
uint itemid2 = 616439;//katana 
uint itemid3 = 616439;//katana  
uint itemid4 = 601439;//katana  
uint itemid5 = 601439;//katana 
uint itemid6 = 135309;//armor 
uint itemid7 = 123309;//hood 
uint itemid8 = 120269;//necklace 
uint itemid9 = 150269;//ring 
uint itemid10 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item8 = new MsgItemInfo(true);// 
item8.ID = itemid8; 
item8.Color = Game.Enums.Color.White; 
item8.Plus = 12; 
item8.Bless = 7; 
item8.Enchant = 255; 
item8.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.Durability = item8.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid8].Durability; 
client.Inventory.Add(item8, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item9 = new MsgItemInfo(true);// 
item9.ID = itemid9; 
item9.Color = Game.Enums.Color.White; 
item9.Plus = 12; 
item9.Bless = 7; 
item9.Enchant = 255; 
item9.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item9.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item9.Durability = item9.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid9].Durability; 
client.Inventory.Add(item9, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item10 = new MsgItemInfo(true);// 
item10.ID = itemid10; 
item10.Color = Game.Enums.Color.White; 
item10.Plus = 12; 
item10.Bless = 7; 
item10.Enchant = 255; 
item10.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item10.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item10.Durability = item10.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid10].Durability; 
client.Inventory.Add(item10, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
// client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 4://Monk    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 160249;//boot 
uint itemid2 = 622439;//katana 
uint itemid3 = 622439;//katana  
uint itemid4 = 610439;//katana  
uint itemid5 = 610439;//katana 
uint itemid6 = 136309;//armor 
uint itemid7 = 143309;//hood 
uint itemid8 = 120269;//necklace 
uint itemid9 = 150269;//ring 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item8 = new MsgItemInfo(true);// 
item8.ID = itemid8; 
item8.Color = Game.Enums.Color.White; 
item8.Plus = 12; 
item8.Bless = 7; 
item8.Enchant = 255; 
item8.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.Durability = item8.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid8].Durability; 
client.Inventory.Add(item8, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item9 = new MsgItemInfo(true);// 
item9.ID = itemid9; 
item9.Color = Game.Enums.Color.White; 
item9.Plus = 12; 
item9.Bless = 7; 
item9.Enchant = 255; 
item9.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item9.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item9.Durability = item9.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid9].Durability; 
client.Inventory.Add(item9, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
// client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 5://with m-attack    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 421439;//backsword 
uint itemid2 = 620439;//epic 
uint itemid3 = 619439;//epic  
uint itemid4 = 114309;//hat  
uint itemid5 = 134309;//armor 
uint itemid6 = 152279;//berclet 
uint itemid7 = 121269;//bag 
uint itemid8 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 20; 
item3.Enchant = 255; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item8 = new MsgItemInfo(true);// 
item8.ID = itemid8; 
item8.Color = Game.Enums.Color.White; 
item8.Plus = 12; 
item8.Bless = 7; 
item8.Enchant = 255; 
item8.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item8.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperPhoenixGem; 
item8.Durability = item8.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid8].Durability; 
client.Inventory.Add(item8, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
//client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 20://with tortoise    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 421439;//backsword 
uint itemid2 = 620439;//epic 
uint itemid3 = 619439;//epic  
uint itemid4 = 114309;//hat  
uint itemid5 = 134309;//armor 
uint itemid6 = 152279;//berclet 
uint itemid7 = 121269;//bag 
uint itemid8 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 20; 
item3.Enchant = 255; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item8 = new MsgItemInfo(true);// 
item8.ID = itemid8; 
item8.Color = Game.Enums.Color.White; 
item8.Plus = 12; 
item8.Bless = 7; 
item8.Enchant = 255; 
item8.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item8.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperTortoiseGem; 
item8.Durability = item8.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid8].Durability; 
client.Inventory.Add(item8, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
//client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 6://Trojan    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 480439;//clup 
uint itemid2 = 614429;//epic 
uint itemid3 = 614429;//epic  
uint itemid4 = 410439;//blade  
uint itemid5 = 420439;//sword 
uint itemid6 = 130309;//armor 
uint itemid7 = 118309;//hood 
uint itemid8 = 120269;//necklace 
uint itemid9 = 150269;//ring 
uint itemid10 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item8 = new MsgItemInfo(true);// 
item8.ID = itemid8; 
item8.Color = Game.Enums.Color.White; 
item8.Plus = 12; 
item8.Bless = 7; 
item8.Enchant = 255; 
item8.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.Durability = item8.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid8].Durability; 
client.Inventory.Add(item8, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item9 = new MsgItemInfo(true);// 
item9.ID = itemid9; 
item9.Color = Game.Enums.Color.White; 
item9.Plus = 12; 
item9.Bless = 7; 
item9.Enchant = 255; 
item9.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item9.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item9.Durability = item9.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid9].Durability; 
client.Inventory.Add(item9, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item10 = new MsgItemInfo(true);// 
item10.ID = itemid10; 
item10.Color = Game.Enums.Color.White; 
item10.Plus = 12; 
item10.Bless = 7; 
item10.Enchant = 255; 
item10.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item10.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item10.Durability = item10.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid10].Durability; 
client.Inventory.Add(item10, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
//client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 7://Pirate    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 611439;//repier 
uint itemid2 = 612439;//pestol 
uint itemid3 = 139309;//armor   
uint itemid4 = 144309;//hat  
uint itemid5 = 120269;//necklace 
uint itemid6 = 150269;//ring 
uint itemid7 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
break; 
// client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 8://Warrior    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 560439;//spear 
uint itemid2 = 900309;//sheld 
uint itemid3 = 131309;//armor   
uint itemid4 = 111309;//hat  
uint itemid5 = 120269;//necklace 
uint itemid6 = 150269;//ring 
uint itemid7 = 160249;//boot 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
// client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
case 9://Archer    
{ 
// client.Player.ConquerPoints -= 1;   
uint itemid1 = 613429;//knife 
uint itemid2 = 613429;//knife 
uint itemid3 = 500429;//bow  
uint itemid4 = 133309;//armor 
uint itemid5 = 113309;//hat 
uint itemid6 = 150269;//ring 
uint itemid7 = 160249;//boot 
uint itemid8 = 120269;//necklace 
MsgItemInfo item1 = new MsgItemInfo(true); 
item1.ID = itemid1; 
item1.Color = Game.Enums.Color.White; 
item1.Plus = 12; 
item1.Bless = 7; 
item1.Enchant = 255; 
item1.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item1.Durability = item1.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid1].Durability; 
client.Inventory.Add(item1, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item2 = new MsgItemInfo(true); 
item2.ID = itemid2; 
item2.Color = Game.Enums.Color.White; 
item2.Plus = 12; 
item2.Bless = 7; 
item2.Enchant = 255; 
item2.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item2.Durability = item2.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid2].Durability; 
client.Inventory.Add(item2, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item3 = new MsgItemInfo(true); 
item3.ID = itemid3; 
item3.Color = Game.Enums.Color.White; 
item3.Plus = 12; 
item3.Bless = 7; 
item3.Enchant = 255; 
item3.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item3.Durability = item3.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid3].Durability; 
client.Inventory.Add(item3, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item4 = new MsgItemInfo(true); 
item4.ID = itemid4; 
item4.Color = Game.Enums.Color.White; 
item4.Plus = 12; 
item4.Bless = 7; 
item4.Enchant = 255; 
item4.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item4.Durability = item4.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid4].Durability; 
client.Inventory.Add(item4, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item5 = new MsgItemInfo(true); 
item5.ID = itemid5; 
item5.Color = Game.Enums.Color.White; 
item5.Plus = 12; 
item5.Bless = 7; 
item5.Enchant = 255; 
item5.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item5.Durability = item5.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid5].Durability; 
client.Inventory.Add(item5, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item6 = new MsgItemInfo(true); 
item6.ID = itemid6; 
item6.Color = Game.Enums.Color.White; 
item6.Plus = 12; 
item6.Bless = 7; 
item6.Enchant = 255; 
item6.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item6.Durability = item6.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid6].Durability; 
client.Inventory.Add(item6, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item7 = new MsgItemInfo(true); 
item7.ID = itemid7; 
item7.Color = Game.Enums.Color.White; 
item7.Plus = 12; 
item7.Bless = 7; 
item7.Enchant = 255; 
item7.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item7.Durability = item7.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid7].Durability; 
client.Inventory.Add(item7, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
MsgItemInfo item8 = new MsgItemInfo(true); 
item8.ID = itemid8; 
item8.Color = Game.Enums.Color.White; 
item8.Plus = 12; 
item8.Bless = 7; 
item8.Enchant = 255; 
item8.SocketOne = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.SocketTwo = Game.Enums.Gem.SuperDragonGem; 
item8.Durability = item8.MaximDurability = Database.ConquerItemInformation.BaseInformations[itemid8].Durability; 
client.Inventory.Add(item8, Game.Enums.ItemUse.CreateAndAdd); 
//client.Player.Teleport(1002, 310, 277);   
dialog.Text("thanks for this gift you have got item soul stablized forever By RuBeRto "); 
dialog.Option("I don't care.", 255); 
dialog.Send(); 
break; 
} 
} 
break; 
} 
#endregion  
#endregion ChangePassword

تيم تهيس – jdl jids – تيم تهييس – jdl jidds – team Taheys – سورسات كونكر – فى بى اس – vps – اعلانات السيرفرات الشخصية – اعلانات السيرفرات

One thought on “ان بي سي تغيير الباص من جوا العبة بدون مشاكل – Npc Change Password Conquer”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس