حرب الدونشين محمد ياسر - ابداع كونكر - Conquer

حرب الدونشين محمد ياسر

الحرب ده بتبا لكل الرنكات

ياعني

كنج ضد كنوج

برنسات ضد برنسات

وكده ياعني كل رنك مع بعضه وانسي مشكلة الرنكات بس توب الملك بيدي سي بي اكتر من التوبات التانيه

 #region Kings - Princes - Dukes - Earls
          #region K-P-D-E TC
          case 10588:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hello " + client.Entity.Name + " This Is Hero Of " + Program.NameGame + " join now ! and 50,000,000 CPs");
                    dialog.Option("Join My Nobility Battle", 1);

                    break;
                  }
                case 1:
                  DateTime Now64 = DateTime.Now;
                  if (DateTime.Now.Minute >= 37 && DateTime.Now.Minute <= 40)
                  {
                    if (client.Entity.NobilityRank == NobilityRank.King)
                    {
                      client.Entity.Teleport(10015, 50, 50);
                    }
                    if (client.Entity.NobilityRank == NobilityRank.Prince)
                    {
                      client.Entity.Teleport(10025, 50, 50);
                    }
                    if (client.Entity.NobilityRank == NobilityRank.Duke)
                    {
                      client.Entity.Teleport(10045, 50, 50);
                    }
                    if (client.Entity.NobilityRank == NobilityRank.Earl)
                    {
                      client.Entity.Teleport(10055, 50, 50);
                    }

                    else
                    {
                      dialog.Text("Kill all Entitys to Win Your battle");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                    }
                  }
                  else
                  {

                    dialog.Text("This is not the right time Come Later at xx:37 to xx:40 in every hour");
                    dialog.Option("okay", 255);
                    dialog.Send();
                  }
                  break;

              }
              break;
            }

          #endregion
          #region Winners
          #region Winner Kings
          case 10015:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0://tomm210
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you want to win the battle ?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    int alive = 0;
                    foreach (Client.GameState Entitys in Program.Values)
                      if (Entitys.Entity.MapID == 10015 && (!Entitys.Entity.Dead))
                        alive++;
                    if (DateTime.Now.Minute >= 41 && DateTime.Now.Minute <= 43)
                    {
                      if (alive == 1)
                      {
                        client.Entity.ConquerPoints += 500000000;
                        Random R = new Random();
                        int Nr = R.Next(1, 1);
                        if (Nr == 1) client.Inventory.Add(727319, 0, 2);
                        // client.Entity.AddTopStatus((ulong)Update.Flags2.Top8Water, 2, DateTime.Now.AddMinutes(59)); ;
                        Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! Entity " + client.Entity.Name + " Won Kings Battle and He is the Hero for This Hour and he got 500,000,000 CPs . ", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Program.Values);
                        client.Entity.SendSpawn(client, true);
                        client.Entity.Teleport(1002, 300, 295);
                        EntityTable.SaveEntity(client);
                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("There are still " + alive + " Entitys in the map kill it first to Win!");
                        dialog.Option("okay", 255);
                        dialog.Send();
                        break;
                      }
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only win the Battle when the time on or after xx:41 To xx:43 ");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #region Winner Princes
          case 10025:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0://tomm210
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you want to win the battle ?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    int alive = 0;
                    foreach (Client.GameState Entitys in Program.Values)
                      if (Entitys.Entity.MapID == 10025 && (!Entitys.Entity.Dead))
                        alive++;
                    if (DateTime.Now.Minute >= 41 && DateTime.Now.Minute <= 43)
                    {
                      if (alive == 1)
                      {
                        client.Entity.ConquerPoints += 500000000;
                        Random R = new Random();
                        int Nr = R.Next(1, 1);
                        if (Nr == 1) client.Inventory.Add(727319, 0, 2);
                        // client.Entity.AddTopStatus((ulong)Update.Flags2.Top8Water, 2, DateTime.Now.AddMinutes(59)); ;
                        Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! Entity " + client.Entity.Name + " Won Princes Battle and He is the Hero for This Hour and he got 500,000,000 CPs . ", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Program.Values);
                        client.Entity.SendSpawn(client, true);
                        client.Entity.Teleport(1002, 300, 295);
                        EntityTable.SaveEntity(client);
                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("There are still " + alive + " Entitys in the map kill it first to Win!");
                        dialog.Option("okay", 255);
                        dialog.Send();
                        break;
                      }
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only win the Battle when the time on or after xx:41 To xx:43 ");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #region Winner Dukes
          case 10045:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0://tomm210
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you want to win the battle ?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    int alive = 0;
                    foreach (Client.GameState Entitys in Program.Values)
                      if (Entitys.Entity.MapID == 10045 && (!Entitys.Entity.Dead))
                        alive++;
                    if (DateTime.Now.Minute >= 41 && DateTime.Now.Minute <= 43)
                    {
                      if (alive == 1)
                      {
                        client.Entity.ConquerPoints += 500000000;
                        Random R = new Random();
                        int Nr = R.Next(1, 1);
                        if (Nr == 1) client.Inventory.Add(727319, 0, 2);
                        // client.Entity.AddTopStatus((ulong)Update.Flags2.Top8Water, 2, DateTime.Now.AddMinutes(59)); ;
                        Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! Entity " + client.Entity.Name + " Won Dukes Battle and He is the Hero for This Hour and he got 500,000,000 CPs . ", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Program.Values);
                        client.Entity.SendSpawn(client, true);
                        client.Entity.Teleport(1002, 300, 295);
                        EntityTable.SaveEntity(client);
                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("There are still " + alive + " Entitys in the map kill it first to Win!");
                        dialog.Option("okay", 255);
                        dialog.Send();
                        break;
                      }
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only win the Battle when the time on or after xx:41 To xx:43 ");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #region Winner Earls
          case 10055:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0://tomm210
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you want to win the battle ?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    int alive = 0;
                    foreach (Client.GameState Entitys in Program.Values)
                      if (Entitys.Entity.MapID == 10055 && (!Entitys.Entity.Dead))
                        alive++;
                    if (DateTime.Now.Minute >= 41 && DateTime.Now.Minute <= 43)
                    {
                      if (alive == 1)
                      {
                        client.Entity.ConquerPoints += 300000000;
                        Random R = new Random();
                        int Nr = R.Next(1, 1);
                        if (Nr == 1) client.Inventory.Add(727319, 0, 2);
                        // client.Entity.AddTopStatus((ulong)Update.Flags2.Top8Water, 2, DateTime.Now.AddMinutes(59)); ;
                        Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! Entity " + client.Entity.Name + " Won Earls Battle and He is the Hero for This Hour and he got 300,000,000 CPs . ", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Program.Values);
                        client.Entity.SendSpawn(client, true);
                        client.Entity.Teleport(1002, 300, 295);
                        EntityTable.SaveEntity(client);
                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("There are still " + alive + " Entitys in the map kill it first to Win!");
                        dialog.Option("okay", 255);
                        dialog.Send();
                        break;
                      }
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only win the Battle when the time on or after xx:41 To xx:43 ");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #endregion
          #endregion

وضيف بعد كده في الانبي سي في النفي كات

تيم تهيس – jdl jids – تيم تهييس – jdl jidds – team Taheys – سورسات كونكر – فى بى اس – vps – اعلانات السيرفرات الشخصية – اعلانات السيرفرات

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس