انبي سي دمج -8 محمد ياسر - ابداع كونكر - Conquer

انبي سي دمج -8 محمد ياسر

مش هطول عليكم كود الانبسي

تيم تهيس jdl jids

          #region Damage -8
          case 3501231:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    if (client.Entity.VIPLevel >= 1 && client.Entity.VIPLevel <= 5)
                    {
                      dialog.Text("oO Sorry no cant use this system Damage -8 Call [Gm] To give [VIP] 6.");
                      dialog.Option("Thanx [Gm].", 255);
                      dialog.Avatar(116);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    client.Entity.Update(_String.Effect, "zf2-e290", true);
                    dialog.Text("I am here to Damage your gear... to enjoy you special items for 150.000 ConquerPoint But Vip Level 6 only.");
                    dialog.Option("Damage Head [-8]", (byte)ConquerItem.Head);
                    dialog.Option("Damage Ring [-8]", (byte)ConquerItem.Ring);
                    dialog.Option("Damage LeftWeapon [-8]", (byte)ConquerItem.LeftWeapon);
                    dialog.Option("Damage RightWeapon [-8]", (byte)ConquerItem.RightWeapon);
                    dialog.Option("Damage Armor [-8]", (byte)ConquerItem.Armor);
                    dialog.Option("Damage Necklace [-8]", (byte)ConquerItem.Necklace);
                    dialog.Option("Damage Boots [-8]", (byte)ConquerItem.Boots);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case (byte)ConquerItem.Head:
                case (byte)ConquerItem.Ring:
                case (byte)ConquerItem.LeftWeapon:
                case (byte)ConquerItem.RightWeapon:
                case (byte)ConquerItem.Armor:
                case (byte)ConquerItem.Necklace:
                case (byte)ConquerItem.Boots:
                  {
                    ConquerItem item;
                    if ((item = client.Equipment.TryGetItem(npcRequest.OptionID)) != null)
                    {
                      if (item.Bless == 7 && client.Entity.ConquerPoints >= 150000)
                      {
                        client.Entity.Update(_String.Effect, "zf2-e290", true);
                        client.Entity.ConquerPoints -= 150000;
                        item.Bless = 8;
                        item.Mode = Game.Enums.ItemMode.Update;
                        item.Send(client);
                        Database.ConquerItemTable.UpdateBless(item);
                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("Sorry you no have 150.000 Cps");
                        dialog.Option("Ahh sorry.", 255);
                      }


                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion

2 thoughts on “انبي سي دمج -8 محمد ياسر”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس