توب mr ll mss كونكر من محمد ياسر - ابداع كونكر - Conquer

توب mr ll mss كونكر من محمد ياسر

دلوقتي جبتلكم كوسته ممكن تكون عن ناس وممكن لا بس انا انزله والي مش عندها ينزله يلا بينا

في الي

npc

اتحط

          #region Mr Conquer
          case 18222:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hello " + client.Player.Name + " This Is Mr Conquer join now And Get Top Mr Conquer");
                    dialog.Option("let me join", 1);

                    break;
                  }
                case 1:
                  DateTime Now64 = DateTime.Now;
                  if (DateTime.Now.Hour == 19 && DateTime.Now.Minute >= 30 && DateTime.Now.Minute <= 33)
                  {
                    if (Game.Features.Flowers.IsBoy(client.Player.Body))
                    {
                      client.Player.Teleport(11224, 96, 113);
                      client.Player.PKMode = Game.Enums.PKMode.PK;
                      client.Send(new Network.GamePackets.MsgAction(true) { UID = client.Player.UID, ID = Network.GamePackets.MsgAction.Mode.ChangePKMode, dwParam = (uint)client.Player.PKMode });
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("You Are Not boy");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                    }
                  }
                  else
                  {

                    dialog.Text("This is not the right time Come Later at 19:30 to 19:33 in every hour");
                    dialog.Option("okay", 255);
                    dialog.Send();
                  }
                  break;

              }
              break;
            }
          #region Winner for mr conquer
          case 18224:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Player.Name + " Would you like to claim your Prize?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    int alive = 0;
                    foreach (COServer.Client.GameState players in Server.GamePool)
                      if (players.Player.MapID == 11224 && (!players.Player.Dead))
                        alive++;
                    client.Send(new MsgTalk("there are in map" + alive + "", System.Drawing.Color.Azure, MsgTalk.TopLeft));
                    if (DateTime.Now.Hour == 19 && DateTime.Now.Minute >= 34 && DateTime.Now.Minute <= 40)
                    {
                      if (alive == 1)
                      {
                        // client.Player.Effect = "";

                        client.Player.ConquerPoints += 10000000;
                        client.Player.killerpoints += 100;
                        client.Player.AddTopStatus((ulong)MsgUpdate.Flags3.MrConquer, 3, DateTime.Now.AddDays(1));

                        Kernel.SendWorldMessage(new MsgTalk("Congratulations! Player " + client.Player.Name + " claimed the prize " + 10000000 + " ConquerPoints + 100 Vip Point's for winning the Top Mr Conquer . ", System.Drawing.Color.Black, MsgTalk.Center), Server.GamePool);
                        client.Player.Teleport(1002, 428, 380);
                        foreach (var clients in Server.GamePool)
                        {
                          if (clients.Player.MapID == 11224)
                          {
                            clients.Player.Teleport(1002, 303, 278);
                            clients.Player.BringToLife();
                            clients.Send(new NpcReply(NpcReply.MessageBox, "Sorry Player Good Luck Next Time ;) "));
                          }
                        }

                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("There are still " + alive + " players in the map kill it first to claim prize!");
                        dialog.Option("okay", 255);
                        dialog.Send();
                        break;
                      }
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Hey there " + client.Player.Name + "You can only claim the prize when the time on or after 34 To 40 ");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #endregion
          #region Miss Conquer
          case 18223:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hello " + client.Player.Name + " This Is Miss Conquer join now And Get Top Miss Conquer");
                    dialog.Option("let me join", 1);

                    break;
                  }
                case 1:
                  DateTime Now64 = DateTime.Now;
                  if (DateTime.Now.Hour == 19 && DateTime.Now.Minute >= 30 && DateTime.Now.Minute <= 33)
                  {
                    if (Game.Features.Flowers.IsGirl(client.Player.Body))
                    {
                      client.Player.Teleport(11225, 96, 113);
                      client.Player.PKMode = Game.Enums.PKMode.PK;
                      client.Send(new Network.GamePackets.MsgAction(true) { UID = client.Player.UID, ID = Network.GamePackets.MsgAction.Mode.ChangePKMode, dwParam = (uint)client.Player.PKMode });
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("You Are Not Girl");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                    }
                  }
                  else
                  {

                    dialog.Text("This is not the right time Come Later at 19:30 to 19:33 in every DaY");
                    dialog.Option("okay", 255);
                    dialog.Send();
                  }
                  break;

              }
              break;
            }
          #region Winner for Miss conquer
          case 18225:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hey there " + client.Player.Name + " Would you like to claim your Prize?.");
                    dialog.Option("Yes Please", 1);
                    dialog.Option("I don't care.", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    int alive = 0;
                    foreach (COServer.Client.GameState players in Server.GamePool)
                      if (players.Player.MapID == 11225 && (!players.Player.Dead))
                        alive++;
                    client.Send(new MsgTalk("there are in map" + alive + "", System.Drawing.Color.Azure, MsgTalk.TopLeft));
                    if (DateTime.Now.Hour == 19 && DateTime.Now.Minute >= 34 && DateTime.Now.Minute <= 40)
                    {
                      if (alive == 1)
                      {

                        client.Player.ConquerPoints += 10000000;
                        client.Player.killerpoints += 100;
                        client.Player.AddTopStatus((ulong)MsgUpdate.Flags3.MsConquerHostess, 3, DateTime.Now.AddDays(1));
                        Kernel.SendWorldMessage(new MsgTalk("Congratulations! Player " + client.Player.Name + " claimed the prize " + 10000000 + " ConquerPoints + 100 Vip Point's for winning the Top Miss Conquer . ", System.Drawing.Color.Black, MsgTalk.Center), Server.GamePool);
                        client.Player.Teleport(1002, 428, 380);
                        foreach (var clients in Server.GamePool)
                        {
                          if (clients.Player.MapID == 11225)
                          {
                            clients.Player.Teleport(1002, 303, 278);
                            clients.Player.BringToLife();
                            clients.Send(new NpcReply(NpcReply.MessageBox, "Sorry Player Good Luck Next Time ;) "));
                          }
                        }

                      }
                      else
                      {
                        dialog.Text("There are still " + alive + " players in the map kill it first to claim prize!");
                        dialog.Option("okay", 255);
                        dialog.Send();
                        break;
                      }
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Hey there " + client.Player.Name + "You can only claim the prize when the time on or after 34 To 40 ");
                      dialog.Option("okay", 255);
                      dialog.Send();
                      break;
                    }
                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion
          #endregion

في ال

world
 #region Mr/Ms Conquer
      //  if ()
      if (DateTime.Now.Hour == 19 && DateTime.Now.Minute == 31 && Now64.Second == 15)
      {
        Kernel.SendWorldMessage(new MsgTalk("Mr/Ms Conquer War began! Go Twin city ", Color.Red, MsgTalk.BroadcastMessage), Server.GamePool);
        foreach (var client in Server.GamePool)

          client.MessageBox("Mr/Ms Conquer began! Would you like to join Priz ?",
            p => { p.Player.Teleport(1002, 288, 192); }, null, 60);
      }
      #endregion

يلا نعمل النفي كات

في الnpc

18222 Mr.Conquer 2 35630 1002 326 244

18223 Miss.Conquer 2 35640 1002 330 244

18225 Ms ConQuer Win 2 35646 11225 86 112

18224 Mr ConQuer Win 2 35636 11224 86 112

في الmap

11225 1507 7 0

11224 1507 7 0

انا شفت ناس لقيت مشاكل في المتجر الي انا عامله ومنزاله علشان كدها انا شغال في متجر شحن بسيط عن ده لناس الي عوزها متجر

المتجر ده عملته علشان مصطفي الي معانا في المدونه

تيم تهيس – jdl jids – تيم تهييس – jdl jidds – team Taheys – سورسات كونكر – فى بى اس – vps – اعلانات السيرفرات الشخصية – اعلانات السيرفرات

One thought on “توب mr ll mss كونكر من محمد ياسر”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس