عاوز حد يعدل على الانبسي ده ويخليه يدي الاستف فرى ويضيف فيها الويند ولكر - ابداع كونكر - Conquer

عاوز حد يعدل على الانبسي ده ويخليه يدي الاستف فرى ويضيف فيها الويند ولكر

عاوز حد يعدل على الانبسي ده ويخليه يدي الاستف فرى ويضيف فيها الويند ولكر

#region Stuff Seller
case 521470:
{
uint Cost = (uint)(client.Claimeds * 5000000);
bool Bound = false;
byte Plus = 12;
byte Enchant = 0;
byte Bless = 1;
byte Soc1 = 13;
byte Soc2 = 13;
byte tSoc1 = 3;
byte tSoc2 = 3;
byte fSoc = 103;
byte sSoc = 123;
byte Days = 7;
uint Steed = 300000;
uint Gourd = 2100025;
uint Garment = 187465;
uint Mount = 200416;
byte nbless = 0;
DateTime time = DateTime.Now;
dialog.Avatar(218);
switch (npcRequest.OptionID)
{
case 0:
{
if (client.Inventory.Count >= 26)
{
dialog.Text("You must have 15 free space in inventory !");
dialog.Option("Okay", 255);
dialog.Send();
break;
}
if (client.Account.State == Database.AccountTable.AccountState.Administrator)// || client.Account.State == Database.AccountTable.AccountState.GameMaster)
{
dialog.Text("hello, I can help you by Leanding u a 7-days Stuff. Choose Carefully");
dialog.Text("Each costs " + Cost + " Cps");
dialog.Option("Items Warrior", 1);
dialog.Option("Items Archer", 8);
dialog.Option("Items Assassin", 2);
dialog.Option("Items Ninja", 3);
dialog.Option("Items Monk", 4);
dialog.Option("Items Trojan", 5);
dialog.Option("Items Pirate", 6);
dialog.Option("Items Toaist", 7);
dialog.Send();
break;
}
else
{
if (client.Claimeds < 3)
{
dialog.Text("hello, I can help you by Leanding u a 7-days Stuff. Choose Carefully");
dialog.Text("Each costs " + Cost + " Cps");
dialog.Option("Items Warrior", 1);
dialog.Option("Items Archer", 8);
dialog.Option("Items Assassin", 2);
dialog.Option("Items Ninja", 3);
dialog.Option("Items Monk", 4);
dialog.Option("Items Trojan", 5);
dialog.Option("Items Pirate", 6);
dialog.Option("Items Toaist", 7);
dialog.Send();
}
}
break;
}
#region Items Warrior
case 1:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 560239;//BattleSpear
uint itemid2 = 111109;//ConquestHelmet
uint itemid3 = 131109;//PhoenixArmor
uint itemid4 = 900109;//DragonShield
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 150229;//CryingRing
uint itemid9 = 120229;//DarkNecklace
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid4, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
#region Items Assassin
case 2:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 613229;//PolarKnife
uint itemid2 = 113099;//SharkHat
uint itemid3 = 133109;//PhoenixJerkin
uint itemid4 = 613229;//PolarKnife
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 150229;//CryingRing
uint itemid9 = 120229;//DarkNecklace
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid4, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
#region Items Archer
case 8:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 500329;//ShadowBow
uint itemid2 = 113099;//SharkHat
uint itemid3 = 133109;//PhoenixJerkin
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 150229;//CryingRing
uint itemid9 = 120229;//DarkNecklace
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
#region Items Ninga
case 3:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 601239;//CrownKatana
uint itemid2 = 112109;//GrudgeVeil
uint itemid3 = 135109;//OwlVest
uint itemid4 = 601239;//CrownKatana
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 150229;//CryingRing
uint itemid9 = 120229;//DarkNecklace
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid4, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
#region Items Monk
case 4:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 610239;//ArhatPrayerBeads
uint itemid2 = 143109;//HeadbandOfTheBuddha
uint itemid3 = 136109;//RobeOfTheBuddha
uint itemid4 = 610239;//ArhatPrayerBeads
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 150229;//CryingRing
uint itemid9 = 120229;//DarkNecklace
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid4, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
#region Items Trojan
case 5:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 410239;//FrostBlade
uint itemid2 = 118109;//MagicCoronet
uint itemid3 = 130103;//ConquestArmor
uint itemid4 = 410239;//FrostBlade
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 150229;//CryingRing
uint itemid9 = 120229;//DarkNecklace
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid4, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
#region Items Pirate
case 6:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 611239;//SpeedRapier
uint itemid2 = 144109;//CunningHat
uint itemid3 = 139109;//WhaleCoat
uint itemid4 = 612239;//SlayerPistol
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 150229;//CryingRing
uint itemid9 = 120229;//DarkNecklace
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid4, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
#region Items Toaist
case 7:
{
if (client.Player.ConquerPoints >= Cost)
{
client.Player.ConquerPoints -= Cost;
client.Claimeds += 1;
uint itemid1 = 421239;//RealBacksword
uint itemid2 = 114109;//UltimateCap
uint itemid3 = 134109;//PineRobe
uint itemid5 = 201009;//HeavenFan
uint itemid6 = 202009;//StarTower
uint itemid7 = 203009;//RidingCrop
uint itemid8 = 152229;//DiamondBracelet
uint itemid9 = 121219;//RosyBag
uint itemid10 = 160229;//MagicBoots
client.Inventory.Add(itemid1, Plus, Bless, Enchant, tSoc1, tSoc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid2, Plus, Bless, Enchant, tSoc1, tSoc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid3, Plus, Bless, Enchant, tSoc1, tSoc2, Days, 1, Bound);
//client.Inventory.Add(itemid4, Plus, Bless, Enchant, Soc1, Soc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid5, Plus, 0, 0, fSoc, fSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid6, Plus, 0, 0, sSoc, sSoc, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid7, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid8, Plus, Bless, Enchant, tSoc1, tSoc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid9, Plus, Bless, Enchant, tSoc1, tSoc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(itemid10, Plus, Bless, Enchant, tSoc1, tSoc2, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Steed, Plus, 0, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Gourd, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Garment, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
client.Inventory.Add(Mount, 0, nbless, 0, 0, 0, Days, 1, Bound);
}
else
{
dialog.Text("Sorry you don't have " + Cost + " Cps.");
dialog.Option("I see.", 255);
dialog.Send();
}
break;
}
#endregion
}
break;
}
#endregion

 

One thought on “عاوز حد يعدل على الانبسي ده ويخليه يدي الاستف فرى ويضيف فيها الويند ولكر”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس