افضل 4 توبات هتشوفهم توبات المدن - محمد ياسر - ابداع كونكر - Conquer

افضل 4 توبات هتشوفهم توبات المدن – محمد ياسر

تيم تهيس

التوبات ده انت بقا يبا ظبط نفسك ووقت ومواعدك

انروح علي npc

#region TwinPk 
          case 333399: 
            { 
              switch (npcRequest.OptionID) 
              { 
                case 0: 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to join TwinPk?."); 
                    dialog.Option("Yes Please", 1); 
                    dialog.Option("Not now.", 255); 
                    dialog.Send(); 
                    break; 
                  } 
                case 1: 
                  { 
                    if (DateTime.Now.Minute >= 10 && DateTime.Now.Minute <= 12) 
                    { 
                      client.Entity.Teleport(5540, 46, 50); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("[TwinPk] War is held during xx:10 To xx:12 in every Hour"); 
                      dialog.Option("I don't care.", 255); 
                      dialog.Send(); 
                      break; 
                    } 
                    break; 
                  } 
              } 
              break; 
            } 
          #endregion 
          #region TwinPk Prize 
          case 333390: 
            switch (npcRequest.OptionID) 
            { 
              case 0: 
                { 
                  dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to claim your Prize?."); 
                  dialog.Option("Yes Please", 1); 
                  //dialog.Option("I Need To Leave", 2); 
                  // dialog.Option("Potions HP / Magic", 3); 
                  dialog.Option("I don't care.", 0xff); 
                  dialog.Send(); 
                  break; 
                } 

              case 1: 
                { 
                  int alive = 0; 
                  foreach (GameState players in Kernel.GamePool.Values) 
                    if (players.Entity.MapID == 5540 && (!players.Entity.Dead)) 
                      alive++; 
                  if (DateTime.Now.Minute >= 14) 
                  { 
                    if (alive == 1) 
                    { 
                      client.Entity.ConquerPoints += 500; 
                      client.Entity.RemoveFlag(Update.Flags.Ride); 
                      // client.Entity.AddTopStatus(Update.Flags.TopArcher, DateTime.Now.AddHours(1)); 
                      COServer.Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! " + client.Entity.Name + "You Wenner Quest TwinPk Prize 500 CPs.", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Server.Values); 
                      client.Entity.SendSpawn(client, true); 
                      client.Entity.Teleport(1002, 428, 378); 
                      EntityTable.SaveEntity(client); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("There are still " + Daily.howmanyinmap + " players in the map kill it first to claim prize!"); 
                      dialog.Option("okay", 0xff); 
                      dialog.Send(); 
                    } 
                  } 
                  else 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only claim the prize when the time on or after xx:14"); 
                    dialog.Option("okay", 0xff); 
                    dialog.Send(); 
                  } 
                  break; 
                } 
              case 2: 
                { 
                  { 
                    client.Entity.Teleport(1002, 302, 280); 
                  } 
                  break; 
                } 
              case 3: 
                { 
                  INpc npc = null; 
                  if (client.Map.Npcs.TryGetValue(client.ActiveNpc, out npc)) 
                  { 
                    Data data = new Data(true); 
                    data.ID = Data.OpenWindow; 
                    data.UID = client.Entity.UID; 
                    data.TimeStamp = Time32.Now; 
                    data.dwParam = 0x1FA; 
                    data.wParam1 = npc.X; 
                    data.wParam2 = npc.Y; 
                    client.Send(data); 
                  } 
                  break; 
                } 
            } 
            break; 
          #endregion 

          #region PhoeinxPk 
          case 25810: 
            { 
              switch (npcRequest.OptionID) 
              { 
                case 0: 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to join PhoeinxPk?."); 
                    dialog.Option("Yes Please", 1); 
                    dialog.Option("Not now.", 255); 
                    dialog.Send(); 
                    break; 
                  } 
                case 1: 
                  { 
                    if (DateTime.Now.Minute >= 16 && DateTime.Now.Minute <= 18) 
                    { 
                      client.Entity.Teleport(5452, 83, 112); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("[PhoeinxPk] War is held during xx:16 To xx:18 in every Hour"); 
                      dialog.Option("I don't care.", 255); 
                      dialog.Send(); 
                      break; 
                    } 
                    break; 
                  } 
              } 
              break; 
            } 
          #endregion 
          #region PhoeinxPk Prize 
          case 258100: 
            switch (npcRequest.OptionID) 
            { 
              case 0: 
                { 
                  dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to claim your Prize?."); 
                  dialog.Option("Yes Please", 1); 
                  //dialog.Option("I Need To Leave", 2); 
                  dialog.Option("I don't care.", 0xff); 
                  dialog.Send(); 
                  break; 
                } 

              case 1: 
                { 
                  int alive = 0; 
                  foreach (COServer.Client.GameState players in COServer.Kernel.GamePool.Values) 
                    if (players.Entity.MapID == 5452 && (!players.Entity.Dead)) 
                      alive++; 
                  if (DateTime.Now.Minute >= 20) 
                  { 
                    if (alive == 1) 
                    { 
                      client.Entity.ConquerPoints += 500; 
                      client.Entity.RemoveFlag(Update.Flags.Ride); 
                      // client.Entity.AddTopStatus(Update.Flags.TopTrojan, DateTime.Now.AddHours(1)); 
                      COServer.Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! " + client.Entity.Name + "You Wenner Quest PhoeinxPk Prize 500 CPs.", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Server.Values); 
                      client.Entity.SendSpawn(client, true); 
                      client.Entity.Teleport(1002, 428, 378); 
                      EntityTable.SaveEntity(client); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("There are still " + Daily.howmanyinmap + " players in the map kill it first to claim prize!"); 
                      dialog.Option("okay", 0xff); 
                      dialog.Send(); 
                    } 
                  } 
                  else 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only claim the prize when the time on or after xx:19"); 
                    dialog.Option("okay", 0xff); 
                    dialog.Send(); 
                  } 
                  break; 
                } 
              case 2: 
                { 
                  { 
                    client.Entity.Teleport(1002, 302, 280); 
                  } 
                  break; 
                } 
            } 
            break; 
          #endregion 

          #region ApePk 
          case 3333990: 
            { 
              switch (npcRequest.OptionID) 
              { 
                case 0: 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to join ApePk?."); 
                    dialog.Option("Yes Please", 1); 
                    dialog.Option("Not now.", 255); 
                    dialog.Send(); 
                    break; 
                  } 
                case 1: 
                  { 
                    if (DateTime.Now.Minute >= 22 && DateTime.Now.Minute <= 24) 
                    { 
                      client.Entity.Teleport(5560, 107, 120); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("[ApePk] War is held during xx:22 To xx:24 in every Hour"); 
                      dialog.Option("I don't care.", 255); 
                      dialog.Send(); 
                      break; 
                    } 
                    break; 
                  } 
              } 
              break; 
            } 
          #endregion 
          #region ApePk Prize 
          case 3333000: 
            switch (npcRequest.OptionID) 
            { 
              case 0: 
                { 
                  dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to claim your Prize?."); 
                  dialog.Option("Yes Please", 1); 
                  //dialog.Option("I Need To Leave", 2); 
                  dialog.Option("I don't care.", 0xff); 
                  dialog.Send(); 
                  break; 
                } 

              case 1: 
                { 
                  int alive = 0; 
                  foreach (COServer.Client.GameState players in COServer.Kernel.GamePool.Values) 
                    if (players.Entity.MapID == 5560 && (!players.Entity.Dead)) 
                      alive++; 
                  if (DateTime.Now.Minute >= 25) 
                  { 
                    if (alive == 1) 
                    { 
                      client.Entity.ConquerPoints += 500; 
                      client.Entity.RemoveFlag(Update.Flags.Ride); 
                      // client.Entity.AddTopStatus(Update.Flags.TopNinja, DateTime.Now.AddHours(1)); 
                      COServer.Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! " + client.Entity.Name + "You Wenner Quest ApePk Prize 500 CPs.", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Server.Values); 
                      client.Entity.SendSpawn(client, true); 
                      client.Entity.Teleport(1002, 428, 378); 
                      EntityTable.SaveEntity(client); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("There are still " + Daily.howmanyinmap + " players in the map kill it first to claim prize!"); 
                      dialog.Option("okay", 0xff); 
                      dialog.Send(); 
                    } 
                  } 
                  else 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only claim the prize when the time on or after xx:26"); 
                    dialog.Option("okay", 0xff); 
                    dialog.Send(); 
                  } 
                  break; 
                } 
              case 2: 
                { 
                  { 
                    client.Entity.Teleport(1002, 302, 280); 
                  } 
                  break; 
                } 
            } 
            break; 
          #endregion 

          #region BirdPk 
          case 252810: 
            { 
              switch (npcRequest.OptionID) 
              { 
                case 0: 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to join BirdPk?."); 
                    dialog.Option("Yes Please", 1); 
                    dialog.Option("Not now.", 255); 
                    dialog.Send(); 
                    break; 
                  } 
                case 1: 
                  { 
                    if (DateTime.Now.Minute >= 45 && DateTime.Now.Minute <= 47) 
                    { 
                      client.Entity.Teleport(5450, 94, 113); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("[BirdPk] War is held during xx:35 To xx:37 in every Hour"); 
                      dialog.Option("I don't care.", 255); 
                      dialog.Send(); 
                      break; 
                    } 
                    break; 
                  } 
              } 
              break; 
            } 
          #endregion 
          #region BirdPk Prize 
          case 252100: 
            switch (npcRequest.OptionID) 
            { 
              case 0: 
                { 
                  dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + " Would you like to claim your Prize?."); 
                  dialog.Option("Yes Please", 1); 
                  //dialog.Option("I Need To Leave", 2); 
                  dialog.Option("I don't care.", 0xff); 
                  dialog.Send(); 
                  break; 
                } 

              case 1: 
                { 
                  int alive = 0; 
                  foreach (COServer.Client.GameState players in COServer.Kernel.GamePool.Values) 
                    if (players.Entity.MapID == 5450 && (!players.Entity.Dead)) 
                      alive++; 
                  if (DateTime.Now.Minute >= 48) 
                  { 
                    if (alive == 1) 
                    { 
                      client.Entity.ConquerPoints += 500; 
                      client.Entity.RemoveFlag(Update.Flags.Ride); 
                      // client.Entity.AddTopStatus(Update.Flags.TopTrojan, DateTime.Now.AddHours(1)); 
                      COServer.Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! " + client.Entity.Name + "You Wenner Quest BirdPk Prize 500 CPs.", System.Drawing.Color.Black, Message.Center), Server.Values); 
                      client.Entity.SendSpawn(client, true); 
                      client.Entity.Teleport(1002, 428, 378); 
                      EntityTable.SaveEntity(client); 
                    } 
                    else 
                    { 
                      dialog.Text("There are still " + Daily.howmanyinmap + " players in the map kill it first to claim prize!"); 
                      dialog.Option("okay", 0xff); 
                      dialog.Send(); 
                    } 
                  } 
                  else 
                  { 
                    dialog.Text("Hey there " + client.Entity.Name + "You can only claim the prize when the time on or after xx:37"); 
                    dialog.Option("okay", 0xff); 
                    dialog.Send(); 
                  } 
                  break; 
                } 
              case 2: 
                { 
                  { 
                    client.Entity.Teleport(1002, 302, 280); 
                  } 
                  break; 
                } 
            } 
            break; 
          #endregion

نروح علي ال

World.cs

اتبحث عن اي افينت بتاع توب وتحط تحيطهم دول

 #region PhoeinxPk 
      if ((Now64.Minute == 16) && (Now64.Second == 01)) 
      { 
        foreach (var pclint in Server.GamePool) 
          pclint.MessageBox("PhoeinxPk began! Would you like to Join? ", 
            p => { p.Entity.Teleport(1002, 324, 252); }, null, 60); 
      } 
      #endregion 
      #region ApePk 
      if ((Now64.Minute == 22) && (Now64.Second == 01)) 
      { 
        foreach (var pclint in Server.GamePool) 
          pclint.MessageBox("ApePk began! Would you like to Join? ", 
          p => { p.Entity.Teleport(1002, 318, 252); }, null, 60); 
      } 
      #endregion 
      #region BirdPk 
      if ((Now64.Minute == 45) && (Now64.Second == 01)) 
      { 
        foreach (var pclint in Server.GamePool) 
          pclint.MessageBox("BirdPk began! Would you like to Join? ", 
           p => { p.Entity.Teleport(1002, 321, 252); }, null, 60); 
      } 
      #endregion 
      #region Twin PK 
      if ((Now64.Minute == 10) && (Now64.Second <= 01)) 
      { 
        foreach (var pclint in Server.GamePool) 
          pclint.MessageBox("TwinPk began! Would you like to Join? ", 
            p => { p.Entity.Teleport(1002, 315, 252); }, null, 60); 
      } 
      #endregion

نروح للنفي كات في ال npc

 انبى سهات الدخول للكوسته     -------- 

333399 , Twin[PK] , 2 , 5150 , 1002 , 315 , 249 

25810  , Phoenix[PK] , 2 , 5150 ,1002 , 324 , 249 

3333990 , Ape[Pk] , 2 , 5150 , 1002 , 318 , 249 

252810 , Bird[PK] , 2 , 5150 , 1002 , 321 , 249 

--------      انبى سهات تسليم الجوايز      ------- 

333390 , Twin[PK]Prize , 2 , 9350 , 5540 , 46 , 45 

258100 , Phoenix[PK]Prize , 2 , 9350 , 5452 , 81 , 119 

3333000 , Ape[PK]Prize , 2 , 9350 , 5560 , 102 , 124 

252100, Bird[PK]Prize , 2 , 9350 , 5450 , 86 , 112

بعدين نروح للmap في النفي كات برضوا

5540 , 2068 , 7 , 0 

 5452 ,1509 , 7 , 0 

 5560 ,1506 , 7, 0 

 5450 ,1507 , 7 , 0

للعلم نحل بعض الايروا لو جالك ايروا في  server

بدله ب

Program

لو جالك ايروا في GamePool

بدلوا ب

Values

او العكس

ياريت دعوه حلوها علشان الامتحان

محمد ياسر

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس