شرح : أضافة حرب StatusWar Full 100% - ابداع كونكر - Conquer

شرح : أضافة حرب StatusWar Full 100%

النهاردا ان شاء الله هشرح أضافة حرب StatuesWar لكل السورسات

وهطبق الشرح علي سورس TroZenA ولو بتستخدم سورس تاني هقولك

مكان أضافة الأكواد لو النظام عندك مختلف .

أولا : كلاس الحرب هتعمل كلاس بأسم StatuesWar

في فولدر Game

وبدل الاكواد دي بالي فيه

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TroZenA.Client;
using TroZenA.Interfaces;
using TroZenA.Network.GamePackets;
using System.Drawing;
using TroZenA.Network;
using TroZenA.Game.ConquerStructures;
using System.Threading.Generic;
using TroZenA.Game.ConquerStructures.Society;

namespace TroZenA.Game
{
  public class StatuesWar
  {
    public static SobNpcSpawn RightGate, LeftGate, Pole;
    public static DateTime WarStart;
    public static Map Map;
    public static bool IsWar = false;
    private IDisposable Subscriber;

    public StatuesWar()
    {
      Subscriber = World.Subscribe(work, 1000);

    }
    public void work(int time)
    {
      if (IsWar)
        if (DateTime.Now > WarStart.AddMinutes(60))
          EndWar();

      if (TroZenA_Times.Start.StatuesWar && !IsWar)
        StartWar();

      if (IsWar)
      {
        if (Time32.Now > ScoreSendStamp.AddSeconds(3))
        {
          ScoreSendStamp = Time32.Now;
          SendScores();
        }
      }


    }
    public static void Join(Client.GameClient client)
    {
      if (IsWar)
      {
        if (client.AsMember == null)
          return;
        var cooord = Map.RandomCoordinates();
        client.Entity.Teleport(Map.ID, 292, 187);
        client.Entity.Teleport(Map.ID, 224, 210);
        client.Entity.Teleport(Map.ID, 162, 139);
        if (!Map.Floor[client.Entity.X, client.Entity.Y, Game.MapObjectType.Player, null])
        {
          client.Entity.PKMode = Game.Enums.PKMode.PK;
          client.Send(new Data(true) { UID = client.Entity.UID, ID = Data.ChangePKMode, dwParam = (uint)client.Entity.PKMode });
        }

        client.Send(RightGate);
        client.Send(LeftGate);
        client.Send(Pole);
        client.OnDisconnect = p =>
        {
          p.Entity.Teleport(1002, 300, 278);
        };
      }
    }

    public static void StartWar()
    {
      try
      {
        if (IsWar)
          EndWar();
        PoleKeeper = null;
        IsWar = true;
        WarStart = DateTime.Now;
        Map = Kernel.Maps[3868].MakeDynamicMap();
        if (!Kernel.Maps.ContainsKey(Map.ID))
          Kernel.Maps.Add(Map.ID, Map);
        if (!Database.MapsTable.MapInformations.ContainsKey(Map.ID))
          Database.MapsTable.MapInformations.Add(Map.ID, new Database.MapsTable.MapInformation() { ID = Map.ID, BaseID = Map.BaseID });
        Constants.PKForbiddenMaps.Remove(Map.ID);
        Constants.PKFreeMaps.Add(Map.ID);
        Kernel.SendWorldMessage(new Message("StatuesWar War began [Prize : 5.000 ] Cps!", Color.White, Message.BroadcastMessage), Program.Values);
        foreach (var client in Program.Values)
          client.MessageBox("You Want To Join StatuesWar and Got Cps from the War [Prize : 5.000] Cps!",
              p => { p.Entity.Teleport(1002, 295, 167); }, null, 60);
        #region RightGate
        LeftGate = new Network.GamePackets.SobNpcSpawn();
        LeftGate.UID = 84523;
        LeftGate.Mesh = 277;
        LeftGate.Type = (Enums.NpcType)26;
        LeftGate.X = (ushort)282;
        LeftGate.Y = (ushort)143;
        LeftGate.Hitpoints = 10000000;
        LeftGate.MaxHitpoints = 10000000;
        LeftGate.MapID = Map.ID;
        LeftGate.Mesh = (ushort)(240 + LeftGate.Mesh % 10);
        #endregion
        #region LeftGate
        RightGate = new Network.GamePackets.SobNpcSpawn();
        RightGate.UID = 84524;
        RightGate.Mesh = 277;
        RightGate.Type = (Enums.NpcType)26;
        RightGate.X = (ushort)175;
        RightGate.Y = (ushort)138;
        RightGate.Hitpoints = 10000000;
        RightGate.MaxHitpoints = 10000000;
        RightGate.MapID = Map.ID;
        #endregion
        #region StatuesPole
        Pole = new Network.GamePackets.SobNpcSpawn();
        Pole.UID = Map.EntityUIDCounter2.Next;
        Pole.Mesh = 1137;
        Pole.Type = (Enums.NpcType)10;
        Pole.X = 222;
        Pole.Y = 131;
        Pole.ShowName = true;
        Pole.Sort = 17;
        Pole.Hitpoints = 20000000;
        Pole.MaxHitpoints = 20000000;
        Pole.Name = "Statues-War";
        Pole.MapID = Map.ID;
        #endregion
        Map.AddNpc(LeftGate);//.Npcs.Add(LeftGate.UID, LeftGate);
        Map.AddNpc(RightGate);//.Npcs.Add(RightGate.UID, RightGate);
        Map.AddNpc(Pole);//.Npcs.Add(StatuesPole.UID, StatuesPole);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex);
        Program.SaveException(ex);
      }
    }

    #region Score
    public static SafeDictionary<uint, Guild.Member> Scores = new SafeDictionary<uint, Guild.Member>(100);
    public static Guild.Member PoleKeeper, CurrentTopLeader;
    private static bool changed = false;
    private static string[] scoreMessages;
    public static bool FirstRound = false;
    public static Time32 ScoreSendStamp, LastWin;
    public static bool Claim
    {
      get { return Program.Vars["stwclaim"]; }
      set { Program.Vars["stwclaim"] = value; }
    }
    public static uint KeeperID
    {
      get { return Program.Vars["stwkeeperid"]; }
      set { Program.Vars["stwkeeperid"] = value; }
    }
    public static void Start()
    {
      Scores = new SafeDictionary<uint, Guild.Member>(1000);
      WarStart = DateTime.Now;
      FirstRound = true;
      foreach (Guild Guild in Kernel.Guilds.Values)
      {
        foreach (Guild.Member member in Guild.Members.Values)
          member.WarScore = 0;
      }
      Claim = false;
      IsWar = true;
    }

    public static void Reset()
    {
      LeftGate.Mesh = (ushort)(240 + LeftGate.Mesh % 10);
      RightGate.Mesh = (ushort)(270 + LeftGate.Mesh % 10);

      LeftGate.Hitpoints = LeftGate.MaxHitpoints;
      RightGate.Hitpoints = RightGate.MaxHitpoints;
      Pole.Hitpoints = Pole.MaxHitpoints;

      Update upd = new Update(true);
      upd.UID = LeftGate.UID;
      upd.Append(Update.Mesh, LeftGate.Mesh);
      upd.Append(Update.Hitpoints, LeftGate.Hitpoints);
      Kernel.SendWorldMessage(upd, Program.Values, (ushort)Map.ID);
      upd.Clear();
      upd.UID = RightGate.UID;
      upd.Append(Update.Mesh, RightGate.Mesh);
      upd.Append(Update.Hitpoints, RightGate.Hitpoints);
      Kernel.SendWorldMessage(upd, Program.Values, (ushort)Map.ID);

      foreach (Guild Guild in Kernel.Guilds.Values)
      {
        foreach (Guild.Member member in Guild.Members.Values)
          member.WarScore = 0;
      }

      IsWar = true;
    }

    public static void FinishRound()
    {
      LastWin = Time32.Now;

      FirstRound = false;
      SortScores(out PoleKeeper);
      if (PoleKeeper != null)
      {
        KeeperID = PoleKeeper.ID;
        Kernel.SendWorldMessage(new Message("" + PoleKeeper.Name + " Win At StatueWar Around!", System.Drawing.Color.Red, Message.Center), Program.Values);

        Pole.Name = PoleKeeper.Name;
        if (PoleKeeper.Client != null)
        {
          byte[] _buffer = new byte[PoleKeeper.Client.Entity.SpawnPacket.Length];
          Buffer.BlockCopy(PoleKeeper.Client.Entity.SpawnPacket, 0, _buffer, 0, PoleKeeper.Client.Entity.SpawnPacket.Length);
          Pole.SpawnPacket = _buffer;

          Map.Statues.Clear();
          Map.Npcs.Clear();

          Map.Npcs.Add(Pole.UID, Pole);
          if (!Map.Statues.ContainsKey(Pole.UID))
            Map.Statues.Add(Pole.UID, Pole);


          Game.Statue statue = new Statue(PoleKeeper.Client.Entity.SpawnPacket, 105176, Enums.ConquerAction.Cool, (byte)Enums.ConquerAngle.SouthWest, 327, 336, true);
          statue = new Statue(PoleKeeper.Client.Entity.SpawnPacket, 105177, Enums.ConquerAction.Wave, (byte)Enums.ConquerAngle.SouthEast, 381, 260, true);

          for (int i = 0; i < 2; i++)
          {
            SobNpcSpawn Base = new SobNpcSpawn();
            Base.Owner = PoleKeeper.Client;
            Base.SpawnPacket = _buffer;
            Base.UID = Map.EntityUIDCounter2.Next;
            Base.Mesh = 1003;
            Base.Type = Enums.NpcType.Stake;
            Base.Sort = 21;
            Base.ShowName = true;
            Base.Name = PoleKeeper.Client.Entity.Name;
            Base.Hitpoints = Base.MaxHitpoints = 2000000;
            Base.MapID = Map.ID;
            switch (i)
            {
              case 0:
                Base.X = 310;
                Base.Y = 335;
                break;
              case 1:
                Base.X = 385;
                Base.Y = 255;
                break;
            }
            if (!Map.Statues.ContainsKey(Base.UID))
              Map.Statues.Add(Base.UID, Base);
            if (!Map.Npcs.ContainsKey(Base.UID))
              Map.Npcs.Add(Base.UID, Base);
          }
        }
      }
      Pole.Hitpoints = Pole.MaxHitpoints;
      Reset();
      foreach (var c in Program.Values)
        if (c.Entity.MapID == Map.ID)
        {
          c.Screen.FullWipe();
          c.Screen.Reload(null);
        }


    }

    public static void AddScore(uint addScore, Guild.Member Guild)
    {
      if (Guild != null)
      {
        Guild.WarScore += addScore;
        changed = true;
        if (!Scores.ContainsKey(Guild.ID))
          Scores.Add(Guild.ID, Guild);
        if ((int)Pole.Hitpoints <= 0)
        {
          FinishRound();
          return;
        }
      }
    }

    public static void SendScores()
    {
      if (scoreMessages == null)
        scoreMessages = new string[0];
      if (Scores.Count == 0)
        return;
      if (changed)
        SortScores(out CurrentTopLeader);

      for (int c = 0; c < scoreMessages.Length; c++)
      {
        Message msg = new Message(scoreMessages[c], System.Drawing.Color.Red, c == 0 ? Message.FirstRightCorner : Message.ContinueRightCorner);
        Kernel.SendWorldMessage(msg, Program.Values, (ushort)Map.ID);
      }
    }

    private static void SortScores(out Guild.Member winner)
    {
      winner = null;
      List ret = new List();
      int Place = 0;
      foreach (Guild.Member Guild in Scores.Values.OrderByDescending((p) => p.WarScore))
      {
        if (Place == 0)
          winner = Guild;
        string str = "No " + (Place + 1).ToString() + ": " + Guild.Name + "(" + Guild.WarScore + ")";
        ret.Add(str);
        Place++;
        if (Place == 4)
          break;
      }

      changed = false;
      scoreMessages = ret.ToArray();
    }
    #endregion
    public static void EndWar()
    {
      try
      {
        if (PoleKeeper != null)
        {
          Kernel.SendWorldMessage(new Message(PoleKeeper.Name + " StatueWar End !", System.Drawing.Color.White, Message.Center), Program.Values);

        }
        else
        {
          Kernel.SendWorldMessage(new Message("No Winner at STatueWar and ended!", System.Drawing.Color.Red, Message.Center), Program.Values);

        }
        Claim = true;
        IsWar = false;
        foreach (var client in Program.Values)
          if (client.Entity.MapID == Map.ID)
            client.Entity.Teleport(1002, 300, 278);
        if (!Database.MapsTable.MapInformations.ContainsKey(Map.ID))
          Database.MapsTable.MapInformations.Remove(Map.ID);
        Map.Dispose();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex);
        Program.SaveException(ex);
      }

    }
  }
}

هتفتح PacketHandler ولو سورسك مختلف هتلاقي الاوامر في GameClient or GameState

هتبحث عن

case "hairstyle":

فوقه حط الكود دا عشان تشغل الحرب بالشفره وقت ما تحب

 case "statueswar":
                {
                  switch (Data[1])
                  {
                    case "on":
                      {
                        if (!StatuesWar.IsWar)
                        {
                          StatuesWar.Start();
                          foreach (var client2 in Kernel.GamePool.Values)
                          {
                            client2.Send(new Message("Statues War Starts", System.Drawing.Color.Red, Network.GamePackets.Message.BroadcastMessage));
                          }
                        }
                        break;
                      }
                    case "off":
                      {
                        if (!StatuesWar.IsWar)
                        {
                          StatuesWar.EndWar();
                          foreach (var client2 in Kernel.GamePool.Values)
                          {
                            client2.Send(new Message("Statues War Ended", System.Drawing.Color.Red, Network.GamePackets.Message.BroadcastMessage));
                          }
                        }
                        break;
                      }
                  }
                  break;
                }

ودا الانبسي

#region StatuesWar
          case 41162:
            {
              switch (npcRequest.OptionID)
              {
                case 0:
                  {
                    dialog.Text("Hello there. Do you want to Join The StatuesWar?.");
                    dialog.Option("Yes Please.", 1);
                    dialog.Option("Cliam Prize.", 2);
                    dialog.Option("Just Passing By!", 255);
                    dialog.Send();
                    break;
                  }
                case 1:
                  {
                    if (StatuesWar.IsWar)
                      {
                        Random R = new Random();
                        int Nr = R.Next(1, 4);
                        if (Nr == 1) client.Entity.Teleport(3868, 292, 187);
                        if (Nr == 2) client.Entity.Teleport(3868, 224, 210);
                        if (Nr == 3) client.Entity.Teleport(3868, 162, 139);
                        if (Nr == 4) client.Entity.Teleport(3868, 162, 139);
                      }
                    else
                    {
                      dialog.Text("The War Has Not Started Start [17.00] Every Thursday");
                      dialog.Option("Aww ok!", 255);
                      dialog.Send();
                    }
                    break;
                  }
                case 2:
                  {
                    if (StatuesWar.KeeperID != 0 && !StatuesWar.IsWar && StatuesWar.Claim && client.Entity.UID == StatuesWar.KeeperID)
                    {
                      StatuesWar.Claim = false;
                      StatuesWar.KeeperID = 0;
                      client.Entity.ConquerPoints += 20000;
                      client.Entity.AddTopStatus(Update.Flags2.Top2Monk, 2, DateTime.Now.AddDays(1));
                      TroZenA.Kernel.SendWorldMessage(new Message("Congratulations! " + client.Entity.Name + " has Claimed StatuesWar Prize [ 20k cps ] !", System.Drawing.Color.White, Message.Center), Program.Values);
                    }
                    else
                    {
                      dialog.Text("Sorry you dont have Any Prize to claim only CL of the winner guild can claim Prize After CW");
                      dialog.Option("Ahh.", 255);
                      dialog.Send();
                    }

                    break;
                  }
              }
              break;
            }
          #endregion

افتح World ابحث عن

public void CreateTournaments()

وحط الكود دا تحته

new Game.StatuesWar();

ركز بقا في الي جاي هتفتح Handle.cs

وهتلاقيه في المسار دا Game\Attacking

هتبحث عن الكود دا

if (attacker.MapID == 1509)

هتحط فوقه دا

 #region StatuesWar
      if (Game.StatuesWar.IsWar)
      {
        if (Game.StatuesWar.Pole != null)
        {
          if (attacker.MapID == 3868 && attacked.UID == 3091995)
          {
            if (Game.StatuesWar.PoleKeeper == attacker.Owner.AsMember)
              return;
            if (attacked.Hitpoints <= damage)
              attacked.Hitpoints = 0;
            Game.StatuesWar.AddScore(damage, attacker.Owner.AsMember);
          }
        }
      }
      #endregion TWin War

وهتبحث عن الفويد دا

public static bool CanAttack(

وانزل تحت مثلا لحد الكود دا أو اي كود شبهه

if (attacker.MapID == 1507)

وحط فوقه الكود دا

 #region StatueWar
      if (Game.StatuesWar.IsWar)
      {
        if (attacker.MapID == Game.StatuesWar.Map.ID)
        {
          if (attacker.GuildID == 0 || !Game.StatuesWar.IsWar)
            if (attacked.UID == Game.StatuesWar.Pole.UID)
              return false;
          if (Game.StatuesWar.PoleKeeper != null)
          {
            if (Game.StatuesWar.PoleKeeper == attacker.Owner.AsMember)
              if (attacked.UID == Game.StatuesWar.Pole.UID)
                return false;
            if (Game.StatuesWar.PoleKeeper == attacker.Owner.AsMember)
              if (attacker.PKMode == Enums.PKMode.Team)
                return false;

          }
        }
      }
      #endregion Twinwar

بعد كدا هتبحث عن كلاس SobNpcSpawn

class SobNpcSpawn : Writer,

ابحث فيه عن

public void Die(Game.Entity killer)

تحته حط الكود دا

 #region StatuesWar
      if (Game.StatuesWar.Map != null)
      {
        if (MapID == Game.StatuesWar.Map.ID)
        {
          if (UID != Game.StatuesWar.Pole.UID)
          {
            if (Hitpoints != 0 || Mesh != 251 && Mesh != 281)
            {
              if (Mesh == 241)
                Mesh = (ushort)(250 + Mesh % 10);
              else
                Mesh = (ushort)(280 + Mesh % 10);

              Update upd = new Update(true);
              upd.UID = UID;
              upd.Append(Update.Mesh, Mesh);
              killer.Owner.SendScreen(upd, true);
              Hitpoints = 0;
            }
            Attack attack = new Attack(true);
            attack.Attacker = killer.UID;
            attack.Attacked = UID;
            attack.AttackType = Network.GamePackets.Attack.Kill;
            attack.X = X;
            attack.Y = Y;
            killer.Owner.Send(attack);
            killer.KOCount++;
          }
        }
      }
      #endregion

خلصنا الاضافه نعرف السورس عليه بقا ونشيل الايرور

هتفتح كلاس Guild.cs

class Guild : Writer

ابحث عن الكود دا

public uint CTFCpsReward

تحته ضيف الكود دا

public uint WarScore;

بعدين هنبحث عن

class SobNpcSpawn : Writer

تحته هنحط الكود دا

public byte[] SpawnPacket;

بعد كدا ابحث عن الكود دا

public Dictionary<uint, INpc> Npcs;

تحته ضيف

public Dictionary<uint, INpc> Statues = new Dictionary<uint, INpc>();

وكدا مبقاش عندك أي ايرور ان شاء الله 🙂

وعشان نشطب وتبقا كدا الحرب كامله 100% ان شاء الله هنرفع دا في النافي كات

و دا كود النافي كات يضلف في sobnpcs

3091995  Statues-War  10  1137  3868  222  131  20000000  20000000  24  17  1  0

وطبعآ معاد الحرب الساعه 5 كل يوم وتقدر تغيرو من الكود دا

public static bool StatuesWar
      {
        get
        {
          return (now.DayOfWeek == DayOfWeek.Thursday && now.Hour == 17 && now.Minute == 0);
        }
      }

وهتلاقيه في Program

في رعاية الله

12 thoughts on “شرح : أضافة حرب StatusWar Full 100%”

أضف تعليق

قوانين المدونة & عن تيم تهيس